foto2

Právní služby

Mgr. Viktor Stejskal

Advokátní kancelář poskytuje klientům právní služby v širokém spektru právních odvětví, od práva občanského, pracovního a prodinného, přes právo obchodní až po právo trestní či přestupkové. Pro lepší představu je níže uvedeno stručné přiblížení jednotlivých odvětví z hlediska poskytovaných služeb, použitý výčet pochopitelně nemůže obsáhnout vše, je jen orientační a zahrnuje nejčastěji poptávané a poskytované právní služby.

Mimo právního poradenství a sepisu listin (smluv, podání, žalobních návrhů....) ve všech právních oblastech, zastupování v soudních či správních řízeních, advokátní kancelář dále vypracovává kvalifikované právní rozbory a rovněž pro klienty zajišťujě advokátní úschovu peněz.

Právo občanské

 • připomínkování a sepis smluv (všech upravených smluvních typů jako např. smlouvy kupní,darovací, o zřízení zástavního práva, věcného břemene,nájemní a.j., ale i smluv netypických podle přání a potřeb klienta)
 • uplatňování peněžitých i nepeněžitých plnění (vymáhání dluhů, ochrana spotřebitele, ochrana vlastnického práva, sousedské spory, náhrada škody aj.)
 • zastupování před soudy všech stupňů v občanskoprávním řízení, zastupování před orgány veřejné správy
 • řešení právních vztahů k nemovitostem (převody, nájmy,zřízení předkupního práva, zrušenía vypořádání podílového spoluvlastnictví aj.)
 • vypořádání společného jmění manželů

Právo obchodní

 • právní pomoc při zakládání obchodních společností
 • sepis smluv
 • uplatňování peněžitých i nepeněžitých plnění (vymáhání dluhů, náhrada škody,aj.)
 • řešení právních vztahů obchodních společností a jejích společníků
 • zastupování před soudy všech stupňů ve sporech z obchodněprávních vztahů
 • sepis směnek a uplatňování směnečnách nároků před soudy
 • zvyšování základního kapitálu obchodních společností

Právo trestní

 • právní pomoc při podávání vysvětlení na policii
 • obhajoba obviněného ve všech stádiích trestního řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení, uplatňování jeho nároků
 • sepis trestních oznámení

Právo pracovní

 • zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů ve sporech z pracovně-právních vztahů, (např. uplatnění mzdových nároků, ve sporech o určení neplatnostirozvázání pracovního poměru výpovědí či okamžitým zrušením, ve sporech o náhradu škody aj.)
 • sepis smluv, dohod a veškerých podání v pracovněprávních vztazích

Právo rodinné

 • sepis všech dohod mezi manžely v rámci tzv. nesporného rozvodu manželství
 • zastupování před soudy (např. v řízení o stanovení výživného nezl. dítěte, v řízení o rozvodu manželství nebo v řízeních o určení či popření otcovství)

Právo insolvenční

 • sepis návrhu dlužníka či věřitele na zahájení insolvěnčního řízení a prohlášení konkursu
 • přihlášení pohledávek klienta do insolvenčního řízení
 • sepis návrhů na zahájení incidenčních sporů ( vyloučení věci z majetkové podstaty, určení pravosti či výše pohledávky aj.) a zastupování v těchto řízeních