Ceny služeb

Mgr. Viktor Stejskal

Co se týče ceny za poskytované právní služby, tzv. odměny advokáta, je stěžejním právním předpisem Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4.června 1996, o odměnách advokáta a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů. (tzv. Advokátní tarif)

Advokátní tarif obecně zná dva způsoby určení odměny advokáta, a sice odměnu mimosmluvní, která je v tarifu pevně stanovena, resp. je v něm určen způsob jejího výpočtu, a dále odměnu smluvní, která vychází z konkrétní dohody advokáta s jeho klientem.

Advokátní kancelář Mgr. Stejskala upřednostňuje v naprosté většině případů cenu smluvní, a to nejen s ohledem na převládající požadavek klientů znát předem alespoň orientačně, kolik je bude služba stát, ale např. i vzhledem k možnosti od počátku zohlednit ve výši ceny i sociální situaci klienta. Smluvní odměna bývá navíc pro klienta mnohdy výhodnější, když na počátku právního zastoupení např. nelze přesně stanovit kolik jednání před soudem se uskuteční, apod.

Konkrétní výše odměny advokáta ve smluvní podobě je samozřejmě závislá zejména na typu požadované právní služby (tedy např. zda klient poptává jen právní poradu ve věci, žádá sepsat listinu o právním úkonu nebo zda má zájem o zastupování před soudem atd. ), složitosti právní věci, se kterou klient přichází, předpokládané časové náročnosti, rozsahu, apod.

I pokud jde o splatnost odměny advokáta, tedy dobu, kdy má být tato zaplacena, záleží na dohodě s klientem. Běžnou praxí je, že kromě právního zastupování hradí klient odměnu teprve po poskytnutí právní slużby. V případě právního zastupování bývá s klientem dohodnuto, s ohledem na předpokládanou delší dobu trvání poskytování právní služby a s ohledem na režijní výdaje, že bude předem složena záloha ve výši cca 30-50% sjednané odměny.


Pro lepší představu lze uvést, že např. orientační výše smluvní odměny, účtované za právní poradu v rozsahu cca hodiny, se pohybuje okolo 1000,- Kč.